Informacje prawne

Zastrzeżenia prawne

„Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej PFGT, treści, materiały, opracowania, a także wszelkie inne publikacje techniczne oraz opinie PFGT lub na które powołuje się PFGT (w tym w szczególności kodeksy praktyki, włącznie z zasadami technicznymi, procedury bezpieczeństwa oraz wszelkie inne informacje techniczne zawarte w takich publikacjach i opiniach) pochodzą ze źródeł uważanych za wiarygodne i oparte są na informacjach i doświadczeniu posiadanym m.in. przez członków PFGT w czasie ich publikacji. Nie mogą one jednak być traktowane jako stanowiące lub zastępujące jakiekolwiek porady, konsultacje, usługi doradcze lub inne.

PFGT nie ponosi odpowiedzialności, ani nie udziela rękojmi, ani nie gwarantuje, że niniejsza strona internetowa będzie działać w sposób niezakłócony, bez opóźnień lub błędów, pominięć lub bez obecności szkodliwego oprogramowania (np. wirusów). W związku z tym, informacje, publikacje lub opinie zamieszczone na niniejszej stronie są dostępne w aktualnej formie i treści bez ponoszenia przez PFGT jakiejkolwiek odpowiedzialności i objęcia jakąkolwiek rękojmią, w sposób wyraźny lub dorozumiany, w szczególności co do ich dokładności, aktualności i kompletności. Wobec czego, powoływanie się lub stosowanie publikacji oraz opinii PFGT przez jej członków lub inne firmy jest wyłącznie dobrowolne i niezobowiązujące.

PFGT nie ma żadnej kontroli nad efektami lub brakiem efektów, błędną interpretacją, prawidłowym lub nieprawidłowym stosowaniem jakichkolwiek informacji lub zaleceń zawartych w swoich publikacjach; u żadnej osoby lub firmy (włącznie z członkami PFGT) i w związku z tym, PFGT zdecydowanie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie. Publikacje PFGT podlegają okresowym rewizjom i użytkownicy powinni korzystać z ostatniego wydania. Ponadto wyraźnie zastrzega się, że PFGT nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w odsyłaczach do stron internetowych osób trzecich.

PFGT zastrzega, że treści dostępne na niniejszej stronie, mogą być chronione prawem własności intelektualnej i stanowić przedmiot własności lub innych praw (których właścicielem jest PFGT lub osoby trzecie). Prosimy, aby mieli Państwo na uwadze, że jakiekolwiek nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek materiałów z niniejszej strony internetowej może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych, innych praw własności intelektualnej lub innych praw. Mają Państwo prawo drukowania lub dystrybuowania treści, wyłącznie, gdy:

  • wykorzystywanie publikacji, informacji lub innych treści ma charakter prywatny i niekomercyjny;
  • pozostawią Państwo wszelkie umieszczone na publikacjach, informacjach lub treściach informacje dotyczące praw autorskich, znaków towarowych lub innych tego typu zastrzeżeń;
  • materiały nie są modyfikowane, powielane, przedstawiane publiczne, dystrybuowane, rozprowadzane lub wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych, chyba że PFGT lub inny podmiot dostarczających daną treść lub materiał, wydał wyraźną uprzednią, pisemną zgodę na takie działanie.

  • PFGT nie ponosi ryzyka ani odpowiedzialności w sytuacji, gdy nie uzyskali Państwo takiej zgody.